0

Regulamin

Spis treści:

Postanowienia ogólne

Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

Składanie Zamówień

Sposoby i terminy płatności za Produkt

Koszt, sposoby i termin dostawy produktu postępowanie reklamacyjne – wady rzeczy sprzedanej

Prawo odstąpienia od umowy

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Bony Podarunkowe

Postanowienia końcowe

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny

 

I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a) DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b) FORMULARZ REJESTRACJI – interaktywna, elektroniczna funkcjonalność dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca utworzenie Konta,

c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA –interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów i dodanie ich do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności,

d) KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności składająca Zamówienia,

e) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),

f) KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93),

g) PRZEDSIĘBIORCA - KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

h) KONTO – indywidualny panel administracyjny, indywidualną nazwą (loginem) i hasłem stanowiący zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym

i) KOSZYK – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.

j) NEWSLETTER – nieodpłatna Usługa Elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy kolejnych edycji publikacji zawierającej informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,

k) PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży,

l) REGULAMIN – niniejszy dokument,

m) SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.infinityfashion.pl, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu Produktów i zapoznawać się z ich opisami,

n) SPRZEDAWCA – INFINITY FASHION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: INFINITY AGNIESZKA SPYTKOWSKA) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000992010, posiadająca numer NIP: 8943196216 i REGON: 52330369000000 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych w całości opłaconym, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, adres: ul. Kupiecka 10, 52-427 Wrocław, adres poczty elektronicznej: sklep@infinityfashion.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 735 290 299.

o) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

p) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

r) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA(USTAWA) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),

s) ZAMÓWIENIE - składana przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów za cenę wskazaną w prezentacji Produktu w Sklepie Internetowym.

2.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.infinityfashion.pl przez Agnieszkę Spytkowską.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i  w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego i dostępnej tutaj: https://infinityfashion.pl/polityka-prywatnosci. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Umowy Sprzedaży. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie Sprzedawca chętnie udzieli pomocy w tym zakresie.

4. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta, chyba że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem.

 

II. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest Rejestracja w Sklepie (założenie Konta) oraz wypełnienie formularza Zamówienia.

3. Rejestracja i korzystanie z Konta są nieodpłatne. Rejestracja wymaga wykonania przez Klienta łącznie następujących czynności:

(1) wypełnienia elektronicznego Formularza Rejestracji dostępnego na Stronie internetowej, poprzez wprowadzenie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, a w wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest podanie także numeru NIP,

(2) kliknięcia pola „Załóż konto”; oraz

(3) potwierdzenia chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej – kliknięcie w link potwierdzający uważane jest za dzień zawarcia umowy o prowadzenie Konta (usługi świadczonej drogą elektroniczną) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Korzystanie z Konta odbywa się po zalogowaniu przy użycia loginu i hasła podanych w Formularzu Rejestracji.

5. Nieodpłatna usługa Newsletter świadczona jest po uzyskaniu zgody Klienta, która może zostać udzielona w procesie Rejestracji lub później, po zalogowaniu się do Konta i kończy się z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter. Cofnięcie zgody przez Klienta jest bezpłatne i nie wpływa na poprawność świadczonej wcześniej usługi Newsletter.

6. Warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę jest spełnianie następujących wymagań technicznych, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

(4) dowolna rozdzielczość ekranu;

(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze konieczność poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania w Formularzu rejestracji danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. W przypadku problemów z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może skorzystać z postępowania reklamacyjnego. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej na adres: ul. Kupiecka 10, 52-427 Wrocław i powinna zawierać dokładny opis problemu, chyba że Ustawa lub Regulamin przewiduje krótszy termin ustosunkowania się do reklamacji. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji w tym terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

9. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: sklep@infinityfashion.pl wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Sklepie.

 

III. Składanie Zamówień

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług. O  kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach - a gdy nie można ustalić wysokości tych kosztów – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Cena wskazana w Zamówieniu jest ceną ostateczną i wiążącą. Opisy Produktów zamieszczone na Stronie Internetowej, a w szczególności parametry cenowe nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po uprzedniej Rejestracji oraz zalogowaniu się na Konto lub zamawiając bez rejestracji. Wybór Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka, a Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam  z obowiązkiem zapłaty.” Klient może składać Zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

5. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia zawarcia umowy zgodnie z ustępem szóstym.

6. Sprzedawca wraz z Produktami dostarcza Klientowi na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie umowy w postaci paragonu, a w przypadku sprzedaży Klientom niebędącym Konsumentem – fakturą VAT. Koszty dostawy są uwzględniane na paragonie/fakturze VAT.

7. Jeżeli Zamówienie złożone przez Klienta nie może być zrealizowane w całości np. z uwagi na brak określonych produktów, to Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta, który może wówczas zadecydować, czy chce zrealizować Zamówienie jedynie we wskazanej części, czy anulować Zamówienie w całości. Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi środki wpłacone z tytułu anulowanego Zamówienia.

 

IV. Sposoby i terminy płatności za Produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 27 1140 2004 0000 3102 7611 9931.prowadzony przez Bank: mBank S.A.

c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl - aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl,

d) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paypal - aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na stronie internetowej http://www.paypal.pl,

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub paypal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

 

3. Klienta obowiązują następujące terminy płatności:

a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

V. Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. W przypadku wysyłania Produktów za granicę nie jest dostępna opcja przesyłki płatnej za pobraniem.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka kurierem GLS, przesyłka kurierem GLS pobraniowa, dla dostaw na terenie kraju
- nieodebranie przesyłki pobraniowej wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów 
- nieodebranie przesyłki opłaconej wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów, a w przypadku rezygnacji z przesyłki koszty zostaną potrącone od zwrotu

b) przesyłka kurierem GLS dla dostaw zagranicznych,
- nieodebranie przesyłki wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów, a w przypadku rezygnacji z przesyłki koszty zostaną potrącone od zwrotu

c) przesyłka kurierem InPost, przesyłka kurierem InPost pobraniowa, dla dostaw na terenie kraju
- nieodebranie przesyłki pobraniowej wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów 
- nieodebranie przesyłki opłaconej wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów, a w przypadku rezygnacji z przesyłki koszty zostaną potrącone od zwrotu

d) przesyłka kurierem InPost do Paczkomatu InPost
- nieodebranie przesyłki wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów, a w przypadku rezygnacji z przesyłki koszty zostaną potrącone od zwrotu

e) przesyłka kurierem DPD, przesyłka kurierem DPD pobraniowa, dla dostaw na terenie kraju
- nieodebranie przesyłki pobraniowej wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów 
- nieodebranie przesyłki opłaconej wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów, a w przypadku rezygnacji z przesyłki koszty zostaną potrącone od zwrotu

f) przesyłka kurierem DPD, dla dostaw zagranicznych
- nieodebranie przesyłki wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów, a w przypadku rezygnacji z przesyłki koszty zostaną potrącone od zwrotu

g) przesyłka kurierem DPD do punktu/automatu paczkowego
- nieodebranie przesyłki wiąże się z koniecznością zwrotu jej kosztów, a w przypadku rezygnacji z przesyłki koszty zostaną potrącone od zwrotu

4. W przypadku odebrania przez Klienta przesyłki uszkodzonej lub z brakami towarowymi, Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji do firmy przewozowej GLS, InPost lub DPD niezwłocznie po odebraniu przesyłki.

5. Termin wysłania przesyłki zawierającej zakupiony Produkt do Klienta na terenie kraju wynosi od 1 do 7 dni roboczych, natomiast w przypadku wysyłania przesyłki za granicę - 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu wysyłek Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Warunki skorzystania z promocji darmowej dostawy powyżej 400 zł brutto:

- promocja ma charakter stały i dotyczy każdego zamówienia powyżej 400 zł brutto

- w przypadku dokonania zakupów o wartości co najmniej 400 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt firmy Infinity

Zastrzegamy że klient ma prawo zrezygnować z promocji.

Zastrzegamy możliwość wyłączenia promocji w czasie trwania innych akcji promocyjnych.

7. Warunki skorzystania z promocji darmowej dostawy powyżej 70 zł brutto:

- promocja ma charakter okresowy i trwa tylko w określonych terminach.

- w przypadku dokonania zakupów o wartości co najmniej 70 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt firmy Infinity

Zastrzegamy, że każdy klient ma prawo zrezygnować z promocji.

Zastrzegamy możliwość wyłączenia promocji w czasie trwania innych akcji promocyjnych.

8. W przypadku Produktów opisanych jako PRE ORDER podany termin wysyłki jest datą orientacyjną i może zmienić się o kilka dni w zależności od terminu dostawy Produktu do magazynu. Termin nie może być wcześniejszy niż dzień wskazany w opisie Produktu oznaczonego jako PRE ORDER. W przypadku Zamówienia, którego przedmiotem jest kilka Produktów, termin wysyłki nastąpi, gdy wszystkie spośród zamówionych Produktów pojawią się zgodnie z przedstawioną Klientowi datą pojawienia się na magazynie dla każdego z nich. Zamówienia które zawierają Produkt PRE ORDER nie mają możliwości dostawy z płatnością przy odbiorze.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne – wady rzeczy sprzedanej

1. W przypadku niezgodności z Umową Sprzedaży zakupionych Produktów Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji należy przesłać formularza zgłoszenie reklamacyjne (np. w formie wypełnionego protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego) pocztą elektroniczną na adres sklep@infinityfashion.pl  lub przesłać na adres Agnieszka Spytkowska Infinity, ul. Kupiecka 10, 52-427 Wrocław. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, opis dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową wraz z żądaniem określonym zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego, tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub po jego wysłaniu drogą e-mailową reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu i  odesłać na adres sklepu: Agnieszka Spytkowska Infinity, ul. Kupiecka 10, 52-427 Wrocław, wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym zgłoszeniem reklamacyjnym. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności powinien być czysty. W przypadku reklamacji uzasadnionych i uwzględnionych przez Sprzedawcę koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w trybie rękojmi w terminie 14 dni, do reklamacji pozostałych - w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Konsumentowi w formie pisemnej na wskazany przez niego adres.

4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz – w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na Adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub elektronicznie na adres sklep@infinityfashion.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony Produkt  przesyłając go na własny koszt na poniższy adres: Agnieszka Spytkowska Infinity, ul. Kupiecka 10, 52-427 Wrocław niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać sposób odpowiednio zabezpieczony, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt należy odesłać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Takim korzystaniem w przypadku odzieży i ozdób będzie w szczególności jednokrotne przymierzenie bez usuwania metek i oznaczeń producenta. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie się wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (np. zabrudzenie, zapocenie Produktu itp.). Sprzedawca informuje, że zużycie Produktu wykraczające poza tak opisany sposób powoduje dla niego całkowitą utratę jego wartości z uwagi na to, że w swojej ofercie nie posiada on rzeczy używanych.

4. Uiszczona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta cena zakupu Produktu oraz koszta dostawy Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt zabezpieczenia na czas transportu i odesłania Produktu ponosi Klient.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W razie odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta od Umowy poprzez odmowę odbioru przesyłki zawierającej Produkt, Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument ma obowiązek zwrotu Sprzedawcy kosztów wysyłki Produktu z powrotem do Sprzedawcy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi, jeżeli zwracany Produkt został dostarczony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy - Konsumentowi, a którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Zapis dotyczy bielizny, tj. strojów kąpielowych, majtek, skarpet oraz rajstop.

 

VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami - Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi dotyczy także Przedsiębiorcy – Konsumenta.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, za wyjątkiem sytuacji wyrządzenia Klientowi przez Sprzedawcę szkody z winy umyślne,  jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

IX. Bony Podarunkowe

1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.

3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.

4. Użytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji w sklepie internetowym.

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.

6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Bony zakupione w sklepie internetowym można realizować wyłącznie w sklepie internetowym.

8. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.

9. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

11. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy:

11.1 może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym;

11.2 nie podlega wymianie na środki pieniężne;

11.3 posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku:

12.1 upływu jego terminu ważności;

12.2 uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

13.W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

14. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał trzymiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

15. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

X. Postanowienia końcowe 

1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę . Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone i realizowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci prowadzenia Konta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami lub do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

XI. Formularz odstąpienia od umowy


XII. Formularz reklamacyjny.

 

Ostatnio oglądane produkty

Brak wyników